Wodociągi Jaworzno sp. z o. o.

Polityka jakości

Zarząd Wodociągów Jaworzno sp. z o.o. ma na uwadze wymagania i dobro naszych Klientów oraz środowiska naturalnego.

W związku z tym priorytetowym celem Działu Analiz Laboratoryjnych jest dążenie do zapewnienia najwyższej jakości oferowanych przez siebie usług, ich ekologicznej realizacji oraz traktowania Klientów w sposób gwarantujący ich pełne zadowolenie.

Zakres działalności Laboratorium to badania w obszarze:

 • mikrobiologii wody
 • fizykochemii wody
 • sensoryki wody
 • fizykochemii ścieków i osadów ściekowych
 • pobierania próbek do badań 

Laboratorium realizuje następujące cele jakościowe:

 1. Wykonywanie badań na wysokim poziomie jakościowym spełniając oczekiwania Klienta zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego poprzez dostarczenie miarodajnych wyników z badań, które są: 
  • rzetelne, to znaczy wykonane z profesjonalnym podejściem pod każdym względem i z odpowiednią ich jakością,
  • wiarygodne, tzn. takie, że podana wartość liczbowa powiększona o przedział niepewności, zawiera w sobie z określonym prawdopodobieństwem, wartość rzeczywistą badanego parametru;
  • użyteczne, tzn. takie, które pozwalają klientowi rozwiązać jego problem; 

 2. Podnoszenie kwalifikacji pracowników świadomych swej roli w realizacji zadań Laboratorium poprzez szkolenia ich w zakresie analiz laboratoryjnych i systemu zarządzania jakością;
 3. Zastosowanie wysokiej jakości aparatury używanej w Laboratorium, stały nadzór techniczny nad sprzętem i urządzeniami prowadzący do zapewnienia właściwej jakości usług;
 4. Ochronę praw własności Klienta i zachowanie poufności oraz prawo klienta do wnoszenia skarg i reklamacji;
 5. Zbudowanie i utrzymanie opinii rzetelnego, życzliwego i godnego zaufania partnera dla wszystkich zainteresowanych współpracą z Laboratorium. 

Niniejsza Polityka Jakości stanowi podstawę do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z aktualną normą PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Dla jego sprawnego funkcjonowania Zarząd Spółki zapewnia niezależność Kierownictwa i personelu Laboratorium od jakichkolwiek nacisków oraz zabezpiecza niezbędne zasoby kadrowe, materialne i techniczne.

Deklarujemy, że Polityka Jakości jest znana, akceptowana i stosowana przez wszystkich pracowników Działu Analiz Laboratoryjnych w imieniu Przedsiębiorstwa.