Polityka jakości

Zarząd Wodociągów Jaworzno sp. z o.o. ma na uwadze wymagania i dobro naszych Klientów oraz środowiska naturalnego. W związku z tym priorytetowym celem Działu Analiz Laboratoryjnych jest dążenie do zapewnienia najwyższej jakości oferowanych przez siebie usług, ich ekologicznej realizacji oraz traktowania Klientów w sposób gwarantujący ich pełne zadowolenie.

Zakres działalności laboratorium to badania w obszarze:

 • pobierania próbek do badań

 • mikrobiologii, fizykochemii i sensoryki wody

 • fizykochemii ścieków i osadów ściekowych

Laboratorium realizuje następujące cele jakościowe:

 1. Wykonywanie badań na wysokim poziomie jakościowym spełniającym oczekiwania Klientów wewnętrznych i zewnętrznych poprzez dostarczenie ważnych wyników z badań, które są:

  • rzetelne, to znaczy wykonane z profesjonalnym podejściem i z odpowiednią jakością,

  • wiarygodne, tzn. takie, że podana wartość liczbowa powiększona o przedział niepewności zawiera w sobie
   z określonym prawdopodobieństwem wartość rzeczywistą badanego parametru,

  • użyteczne, tzn. takie, które pozwalają Klientowi rozwiązać jego problem.

 2. Podnoszenie kwalifikacji pracowników świadomych swej roli w realizacji zadań Laboratorium poprzez szkolenia ich w zakresie analiz laboratoryjnych i systemu zarządzania jakością;

 3. Zastosowanie wysokiej jakości aparatury używanej w Laboratorium, stały nadzór techniczny nad sprzętem i urządzeniami prowadzący do zapewnienia właściwej jakości usług;

 4. Ochronę praw własności Klienta, zachowanie bezstronności i poufności oraz prawo Klienta do wnoszenia skarg i reklamacji;

 5. Zbudowanie i utrzymanie opinii rzetelnego, życzliwego i godnego zaufania partnera dla wszystkich zainteresowanych współpracą z Laboratorium.

Niniejsza Polityka Jakości stanowi podstawę do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z aktualną normą PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Dla jego sprawnego funkcjonowania Zarząd Spółki zapewnia niezależność Kierownictwa i personelu Laboratorium od jakichkolwiek nacisków oraz zabezpiecza niezbędne zasoby kadrowe, materialne i techniczne. Działalność laboratoryjna jest prowadzona w sposób bezstronny oraz jest zorganizowana i zarządzana w taki sposób, aby chronić bezstronność, a kierownictwo Laboratorium działa na rzecz zachowania bezstronności.

Deklarujemy, że Polityka Jakości jest znana, akceptowana i stosowana przez wszystkich pracowników Działu Analiz Laboratoryjnych w imieniu Spółki.