W Jeleniu Łęgu rozpoczęły się kontrole

Ruszyły kontrole posesji w dzielnicy Jeleń Łęg. Wzorem lat ubiegłych mieszkańców dzielnicy odwiedzają funkcjonariusze Straży Miejskiej wraz z pracownikami wodociągów. Kontrola związana jest z obowiązkiem utrzymania przez mieszkańców czystości na terenie swojej posesji m.in. poprzez podłączenia jej do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej. Oprócz szamba i ścieków Strażnicy Miejscy sprawdzą także umowy na wywóz i segregację odpadów, a także jakość stosowanego opału.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna, wszyscy właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnić na swojej posesji odpowiedni poziom czystości i porządku, m.in. poprzez przyłączenie jej do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Ustawodawca zaznaczył, że podłączenie do kanalizacji nie jest wymagane jedynie w przypadku, gdy budowa sieci lub przyłącza jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, lub nieruchomość wyposażona jest w przydomową oczyszczalnię ścieków.

W przypadku Łęgu, gdzie kanalizacja funkcjonuje od połowy 2018 roku, mieszkańcom stworzona została techniczna możliwość odprowadzania ścieków prosto do oczyszczalni. Dla mieszkańców dzielnicy uruchomiony został także specjalny system budowy przyłączy, połączony z przyznawaną na ten cel dotacją z Urzędu Miasta. Ponad dwieście posesji skorzystało z tych preferencyjnych warunków i połączyło swoją wewnętrzną instalację domową z nowo wybudowaną siecią sanitarną. Według naszych danych w Łęgu wciąż do podłączenia pozostaje około stu budynków – tłumaczy rzecznik Wodociągów Jaworzno Sławomir Grucel.

Początkiem 2019 roku Wodociągi Jaworzno ponownie skierowały do właścicieli wspomnianych gospodarstw listy informujące o upływającym czasie oraz o obowiązku podłączenia się do kanalizacji. Spółka wyjaśniała w nich także, że nieruchomości z Łęgu mające techniczną możliwość podłączenia się, by ich właściciele skorzystali z preferencyjnych warunków podpięcia (wodociągi budują przyłącze całościowo od podstaw) i dotacji (50% wartości, jednak nie więcej niż 2 000 zł), muszą w terminie do 31 marca br., złożyć stosowny wniosek i podpisać umowę na budowę przyłącza, które zgodnie z umową zostanie wykonane do 30 czerwca. Jednak odzew był sporadyczny.

Nasze podejrzenia związane z przeciąganiem terminu włączenia się przez mieszkańców Jelenia Łęgu, jest fakt, o którym należy głośno powiedzieć. Funkcjonujące na tych posesjach szamba są wywożone nieregularnie lub są po prostu nieszczelne. Oznaczać to może, że większość ścieków z tych zbiorników trafia do gleby lub jest opróżniana w niewyjaśniony sposób. To właśnie wraz ze strażnikami chcemy sprawdzić i skontrolować – tłumaczy Grucel.

Z zapisów aktów prawnych wynika również, że nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością dostosowaną do ilości zużytej wody i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, wykluczający zanieczyszczenie gleby i wód podziemnych oraz zapobiegający powstawaniu procesów gnilnych w zbiorniku, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. W wyniku prowadzonych działań jaworzniccy Strażnicy Miejscy wystawili już pierwsze mandaty karne. W większości związane z niejasną i nieprawidłową ilością wywożonych ścieków.

Korekta cen za wodę i ścieki

Na podstawie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Wodociągi Jaworzno 26 lutego bieżącego roku złożyły do Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE z siedzibą w Gliwicach wniosek o dokonanie korekty w cenach taryfowych za wodę i ścieki, które mają i mogą obowiązywać w latach 2019/2020/2021.

Ostatni raz cena wody i ścieków w Jaworznie wzrosła na przełomie 2012/2013 roku. Natomiast w roku 2014 została ona nawet obniżona o 16 groszy. Również uchwalona na nowych zasadach prawnych i obowiązująca od 22 maja 2018 r. taryfa, podtrzymała cenę wody i ścieków oraz opłat abonamentowych na niezmienionym od 5 lat poziomie.

Dziś patrząc na dynamicznie zmieniające się wartości rynkowe, podjęliśmy niełatwą decyzję wprowadzenia podwyżek cen wody i ścieków. W przedłożonych kalkulacjach stawek za wodę i ścieki staraliśmy się w wyważony sposób uwzględnić przewidywany wzrost cen towarów i usług w gospodarce narodowej. W opublikowanej projekcji NBP wskaźnik inflacji może wzrosnąć i ukształtować się na poziomie nawet 3,2% w 2019 r. i 2,9% w 2020 r. Ten fakt nie będzie obojętnie wpływał na naszą bieżącą działalność oraz na działalność inwestycyjną. W roku 2019 planujemy oddać w użytkowanie inwestycję kanalizacyjną w Byczynie o wartości 26,5 miliona, przeprowadzić 18 milionową modernizację oczyszczalni i rozpocząć ponad 20 milionową inwestycję w Dąbrowie Narodowej. Należy również podkreślić, że Spółka, jako pierwsza grupa pracodawców musi od lipca bieżącego roku wdrożyć obowiązkowy program Pracowniczych Planów Kapitałowych – mówi Wiceprezes ds. Finansowych Wodociągów Jaworzno Rafał Łabaj.

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków tworzone są zawsze na podstawie kosztów dotyczących działalności wodociągowo-kanalizacyjnej, a od 2018 roku zatwierdzane i kalkulowane są na okres 3 lat. Propozycja wodociągów to zmiana ceny wody o 42 gr brutto za metr sześcienny, a ścieków o 90 gr brutto za metr sześcienny w 2019 roku. W 2020 zmiana ceny wody może nastąpić o 28 gr brutto, a ścieków o 50 gr brutto. Natomiast w ostatnim roku obowiązywania taryfy, czyli w 2021 proponowana jest zmiana ceny wody o 29 gr brutto, a ścieków o 51 gr brutto. Tak skalkulowana i przyjęta taryfa, zapewni pozyskanie środków finansowych na świadczenie usług wodociągowych na niepogorszonym poziomie, a także umożliwi zabezpieczenie środków na realizację wspomnianych, długoletnich zadań inwestycyjnych – tłumaczy Prezes Łabaj.

Wody Polskie na rozpatrzenie złożonego wniosku mają 45 dni. Po tym terminie wydają decyzję. Zatwierdzają bądź też nie zatwierdzają zaproponowane stawki lub zobowiązują przedsiębiorstwo do dokonania korekty wyliczonych cen. Zgodnie z nowym prawem taryfa może wejść w życie po 7 dniach od dnia jej ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej PGW Wody Polskie.

Woda, technologia, bezpieczeństwo, czyli Dzień Otwarty Wodociągów Jaworzno

23 marca br. odbędzie się kolejna edycja Dnia Otwartego Wodociągów Jaworzno. Będzie to już jedenasta wycieczka, podczas której mieszkańcy będą mogli podziwiać wodociągi „od kuchni”. A wszystko w ramach przypadającego na 22 marca Światowego Dnia Wody. Jak co roku, przy okazji globalnego święta wody, firma wodno-kanalizacyjna pragnie zapoznać mieszkańców Jaworzna z tajnikami swojej pracy. Zaprezentować pobór, technologię uzdatniania i system kontroli jakości wody oraz modernizowany obecnie system oczyszczania ścieków. W przedostatni weekend marca na uczestników i zainteresowanych mieszkańców czeka zwiedzanie ujęcia wody pitnej Piaskownia, bazy sprzętowej przy ul. św. Wojciecha, laboratorium analiz jakościowych wody oraz teren oczyszczalni ścieków w Jeleniu. Oprócz obiektów, w siedzibie spółki zaprezentowane zostanie stanowisko dyspozytora, pod którym działa bezpłatny numer 994 oraz nowatorskie urządzenia, wykorzystywane w sytuacjach awaryjnych m.in.: „permalogi” „wodoerka” „ozonatorka”. Powyższe obiekty i stanowiska udostępnione oraz otwarte zostaną zwiedzającym w sobotę 23 marca br. po wcześniejszym, telefonicznym lub osobistym zapisaniu się na listę. Zapisy przyjmowane są w terminie od 4 do 15 marca pod numerem telefonu (32) 318 60 64 oraz w siedzibie Wodociągów Jaworzno, ul. św. Wojciecha 34, w godz. od 7:00 do 15:00. UWAGA! Ze względu na utrzymanie ciągłości pracy na obiektach liczba miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń. Udział w wycieczce jest bezpłatny. Organizator zapewnia transport między obiektami. Zbiórka oraz wyjazd z parkingu spod Galeny od ul. Rzemieślniczej o godz. 9:00. Powrót w to samo miejsce około godz. 14:30.

Czas ucieka

Mieszkańcom Jelenia Łęgu zostało niespełna 150 dni, aby wypełnić obowiązek podłączenia się do kanalizacji sanitarnej. Do 30 czerwca br., zlecając to wodociągom lub we własnym zakresie, muszą wybudować ekologiczne przyłącze do odprowadzania ścieków płynnych z posesji.

Kanalizacja w dzielnicy Jeleń Łęg została wybudowana i oddana do użytkowania w połowie 2018 roku. Od tego czasu ruszył zorganizowany system budowy przyłączy połączony z przyznawaną na ten cel dotacją z Urzędu Miasta. Ponad 200 posesji z Łęgu skorzystało z tych preferencyjnych warunków i połączyło swoją wewnętrzną instalację domową z nowo wybudowaną siecią sanitarną. Według szacunkowych danych, w dzielnicy do podłączenia pozostaje jeszcze około 100 budynków, które muszą zostać obowiązkowo wpięte w terminie do 30 czerwca. Właściciele tych posesji mogą to zrobić, dostając na ten cel wspomnianą dotację z urzędu oraz korzystając z kompleksowej usługi, świadczonej przez Wodociągi Jaworzno.

Na czym ta kompleksowość polega? Na tym, że wodociągi całą organizację i sprawy dokumentacyjne związane z budową przyłącza biorą na siebie. Wystarczy, że do 29 marca 2019 r. mieszkańcy Jelenia Łęgu złożą wniosek o bezpłatną wycenę budowy przyłącza, zaakceptują przygotowaną wycenę, a przyłącz, na preferencyjnych warunkach cenowych, z 10-letnią gwarancją oraz z możliwością rozłożenia płatności na raty, zostanie im wybudowany w terminie do 30 czerwca.

W mieście nadal funkcjonuje uruchomiony przez Urząd Miejski program dopłat, z którego również mogą skorzystać obywatele Łęgu i na budowę przyłącza otrzymać dotację w wysokości 50% jego wartości, jednak nie więcej niż 2000 zł. Osoby, które do końca marca nie złożą stosownego wniosku na budowę przyłącza, zobligowane są ustawowo do budowy przyłącza we własnym zakresie w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2019 r. Ponadto posesje, które nie dopełnią obowiązku podłączenia się do kanalizacji, będą musiały wykazać, że zbiornik na nieczystości ciekłe (szambo) spełnia wymagania przepisów budowlanych m.in. szczelność, okresowe przeglądy, co powinno zostać potwierdzone stosownymi dokumentami, oraz wykazane tą samą ilością wywożonych ścieków co zużytej wody.

W najbliższym czasie wodociągi dostarczą do wspomnianych 100 posesji z Łęgu listowną informację wraz ze stosownym wnioskiem na budowę przyłącza. Termin złożenia wniosku to 29 marca. Termin budowy przyłącza 30 czerwca 2019 r.

Wodociągowe plany na 2019 rok

Z Nowym Rokiem z nowym, pewnym krokiem. Nasze wodociągowe plany i założenia inwestycyjne na 2019 rok już się ukształtowały i nabrały następującej formy.

Oprócz trwającej i prowadzonej modernizacji oczyszczalni ścieków Jeleń Dąb, ważnym i kluczowym przedsięwzięciem będzie dokończenie inwestycji sanitarnej w Byczynie oraz rozpoczęcie budowy kanalizacji w dzielnicy Dąbrowa Narodowa. W pierwszym kwartale 2019 ponownie ogłoszony zostanie przetarg na to nie małe zadanie. Zarówno Spółce, jak i mieszkańcom zależy, aby inwestycja w Dąbrowie została wykonana w terminie. Zakres zaprojektowanej kanalizacji obejmuje bowiem około 20 km sieci sanitarnej dla ponad 550 posesji oraz dodatkowo modernizację 19 kilometrów sieci wodociągowej. Realizacja inwestycji jest elementem projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza VI”.

W przedsiębiorstwie trwają również prace nad dokończeniem robót wodociągowych w osiedlu Podwale, w ulicy Ciężkowickiej, robót wod-kan w ulicy Wiosny Ludów i w rejonie Jeleń Rynek, a także nad kolejnym etapem wymiany sieci wodociągowej w os. Gigant. W nowych planach i zadaniach na rok 2019 znalazła się również budowa kanalizacji w ulicy Kruczej i Tylnej, Upadowej i Zubrzyckiego. Przygotowywane są również przedsięwzięcia projektowe mające na celu opracowanie projektów budowlano – technicznych pozwalających wybudować sieć sanitarną w osiedlu Cezarówka, Jeziorki, i Wilkoszyn. Przygotowanie projektu nie należy mylić z wykonaniem. To może nastąpić dopiero po 2021 roku.

W nowym roku, jednak nie wcześniej niż na wiosnę, ruszy proces i akcja podłączania mieszkańców osiedla Byczyna do kanalizacji sanitarnej. Sukcesywnie rozbudowywany będzie również system monitoringu sieci wodociągowej, dla lepszej kontroli i analizy przepływów wody produkowanej i wtłaczanej do sieci. Niezmiennie oprócz powyższych, cały czas spółka wodociągowa będzie produkować wodę dla mieszkańców oraz stać na straży jej jakości.