12 listopada dniem wolnym od pracy

W związku z uchwaleniem przez Sejm RP 12 listopada 2018 roku dniem wolnym od pracy informujemy, iż w najbliższy poniedziałek, 12 listopada, siedziba Spółki przy ul. św. Wojciecha 34 będzie nieczynna. W tym dniu do Państwa dyspozycji pozostaje Dyspozytor Spółki pod bezpłatnym numerem 994.

Milionowe inwestycje wod-kan w dzielnicach cz.4

Poniżej czwarta, ostatnia część podsumowująca inwestycyjne działania jaworznickich wodociągów w dzielnicach. Dzisiejsze prezentowane zadania obejmują m.in. budowę, przebudowę, czy też wymianę sieci wod-kan dla osiedla Stałego, Łubowca i Dąbrowy Narodowej.

os. Stałe, rejon Elektrowni – 8 mln zł na inwestycje wod-kan

Kalinowa - W maju 2012 zakończyła się wymiana sieci wod-kan na ulicy Kalinowej. Dzięki niej mieszkańcy Osiedla Stałego zyskali blisko 3 km nowego wodociągu i 0,5 km nowej kanalizacji. Prace kosztowały spółkę wodociągową 1,5 mln zł. Roboty budowlane prowadzone były na całej długości ulicy Kalinowej, od skrzyżowania z ulicą Katowicką, dalej przez skrzyżowanie z ulicą Starowiejską, aż do jej końca. Natomiast w 2008r. zakończono modernizację kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej oraz Dalekiej. Koszt inwestycji 257 tys. zł netto.

os. Stałe - Wraz z prowadzonymi pracami przy przebudowie całego układu drogowego wymieniono sieć magistralną doprowadzającą wodę do osiedla.

  • W 2014 przeprowadzono modernizację sieci kanalizacyjnej w ulicy Jaśminowej/Armii Krajowej. Wymieniony odcinek dotyczył kanalizacji o długości 800 metrów. Stare betonowe rury zostały zastąpione nowymi, wykonanymi z materiałów gwarantujących szczelność oraz odporność na korozję chemiczną. Prace kosztowały ponad 0,5 mln zł.
  • W listopadzie 2015 zakończyła się wymiana sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Osiedlu Stałym. Pierwszy etap obejmował zmodernizowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w takich ulicach jak: Aleja Tysiąclecia, Powstańców Śląskich, Janusza Kusocińskiego, Partyzantów, Wyczółkowskiego, Radosnej, Marii Curie-Skłodowskiej, Łukasiewicza, Hanki Sawickiej, Morcinka. Łącznie 2,4 km sieci wodociągowej oraz 2,1 km sieci kanalizacyjnej. Drugi etap dotyczył wymiany sieci w ulicach: Powstańców Śląskich, Warskiego, Partyzantów Oskara Langego. W sumie 1,6 km sieci wodociągowej oraz 1,3 km kanalizacji. Realizacja tych dwóch etapów kosztowała ponad 3 mln zł.
  • W latach 2017-2018 roku nastąpiła wymiana sieci wodociągowej o łącznej długości 2 kilometrów w ulicy Langego, Sempołowskiej, Starowiejskiej. Powstała również nowa sieć sanitarna w ulicy Klonowej, Jaśminowej, a także sieć wod-kan do budynków oświaty, czyli szkoły i przedszkoli, które na tym terenie funkcjonują. Łącznie Spółka wydała na to zadanie 1,5 mln złotych.
  • Przebudowa przepompowni ścieków Siłownia II była kolejnym etapem porządkowania naturalnych zlewni ścieków z dzielnicy Łubowiec, Dąbrowa Narodowa i Osiedle Stałe. Na ten cel wodociągi otrzymały kolejne milionowe wsparcie z Unii Europejskiej. Modernizacja Siłowni II zakończyła się w listopadzie 2015 roku i kosztowała ponad 3,3 mln zł netto. Swoim zakresem obejmował m.in. wymianę sieci technicznej, zagospodarowanie i oświetlenie terenu, przebudowę ciągów pieszo - jezdnych, budowę zbiornika retencyjnego, stworzenie dwóch stanowisk dla samochodów asenizacyjnych dowożących ścieki z nieskanalizowanych terenów miasta oraz rozbudowę obiektu o zaplecze socjalne dla obsługi.

Dąbrowa Narodowa, Łubowiec – 27 mln zł na inwestycje wod-kan

Zubrzyckiego - W 2011 przeprowadzono przebudowę kanalizacja w ul. Zubrzyckiego. Roboty prowadzone były na odcinku 160 metrów, a ich całkowita wartość wyniosła 260 tys. zł.

Łubowiec - Tu Spółka w pierwszym półroczu 2018 roku wydała 1,7 mln zł na wymianę ponad 2 kilometrów wodociągu i 2 kilometrów kanalizacji w ulicach Wyspiańskiego, Łubowiec, Sucharskiego, Hałdy, Wybickiego.

Dąbrowa Narodowa - Spółka posiada projekt budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy, której budowa ma być realizowana w latach 2019 – 2020. Zakres zaprojektowanej kanalizacji w Dąbrowie Narodowej obejmuje około 20 km sieci sanitarnej dla ponad 550 posesji oraz dodatkowo modernizacje 19 km sieci wodociągowej. Realizacja inwestycji jest elementem projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza VI”. Szacunkowa wartość zadania to ponad 20 mln zł.

Kanalizacja i nowy wodociąg dla Dąbrowy Narodowej

Po zakończonych inwestycjach kanalizacyjnych w osiedlu Bory, Warpie, Byczyna, czy Jeleń Łęg przyszedł czas na skanalizowanie kolejnej dzielnicy Jaworzna. Już niebawem rozpocznie się budowa kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców Dąbrowy Narodowej. Właśnie ogłoszony został przetarg na to zadanie.

Po opracowaniu projektu budowy kanalizacji dla Dąbrowy Narodowej oraz po przeprowadzeniu wszelkich przedmiarów określających rodzaj, ilość i sposób wykonywania robót, przygotowana została pełna dokumentacja przetargowa dla tego zadania. Dokumentacja została sprawdzona przez Urząd Zamówień Publicznych, a przetarg oficjalnie ogłoszony na stronie wodociągów 15 października. Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi 26 listopada br. Wykonawcę poznamy po ich dokładnym sprawdzeniu, prawdopodobnie końcem roku. Szacunkowa wartość zadania to ponad 20 mln zł – mówi Prezes Zarządu jaworznickich wodociągów Józef Natonek.

Budowa ma być realizowana w latach 2019 – 2020. Jednak już teraz zainteresowani mieszkańcy mogą sprawdzić przebieg kanalizacji na internetowych mapach, które dostępne są na stronie http://kanalizacja.jaworzno.pl/faza6/

Zakres zaprojektowanej kanalizacji w Dąbrowie Narodowej obejmuje około 20 km sieci sanitarnej dla ponad 550 posesji oraz dodatkowo modernizacje 19 km sieci wodociągowej. Realizacja inwestycji jest elementem projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza VI”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Milionowe inwestycje wod-kan w dzielnicach cz.3

W tym tygodniu przedstawiamy kolejne trzecie podsumowanie inwestycyjnych dokonań spółki wodociągowej w ostatnich latach. Tym razem są to inwestycje obejmujące m.in. budowę, przebudowę, czy też wymianę sieci wod-kan w osiedlach: Cieżkowice, Pieczyska, Góra Piasku, Długoszyn, Szczakowa.

Ciężkowice i Pieczyska – blisko 70 mln zł na inwestycje wod-kan

W ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzno – faza I”, w Pieczyskach i Ciężkowicach powstało 50 km kanalizacji. Wartość prac realizowanych do 2014 opiewała na kwotę 50 mln zł brutto. Kanalizacja powstała dla 2000 posesji. Dla tego przedsięwzięcia uzyskano efekt ekologiczny, co przełożyło się na blisko 100% zainteresowanie mieszkańców podłączeniem do sieci sanitarnej. Łącznie, na jaworznicki projekt kanalizacyjny faza I – VI spółka wodociągowa wydała ponad 300 mln zł, natomiast dotacja NFOŚiGW wyniosła 160 mln zł.

ul. Ciężkowicka - przebudowa sieci wodociągowej (ok 3,2 km) wraz z przyłączami do budynków (ok, 05 km). Koszt ponad 1,8 mln zł. Zakończenie prac planowane jest na listopad 2018 r. Zakres robót obejmuje wymianę sieci od ul. Botanicznej do skrzyżowania z ul. Ks. Mroczka. Większość prac wykonywana jest przewiertami.

ul. Karola Pniaka - W ulicy Pniaka zrealizowano sieć kanalizacyjną odprowadzającą ścieki bytowe w kierunku przepompowni znajdującej się na ulicy Bukowskiej. Początek nowej kanalizacji zaczyna się na skrzyżowaniu ulic Pniaka i Przemysłowej i prowadzi do skrzyżowania ulic Józefa Poniatowskiego i Pożarowej. Do wybudowanej kanalizacji włączone zostały wszystkie przykanaliki znajdujące się na całej jej długości. Łącznie 11 budynków. Inwestycja kosztowała 127 tys. zł brutto.

SUW Piaskownia - 11 września 2013 roku oficjalnie uruchomiono pierwsze w Jaworznie powierzchniowe ujęcie wody pitnej SUW Piaskownia. Ujęcie produkuje wodę dla 40 000 mieszkańców. Wszystko dzięki maksymalnej produkcji dobowej, która wynosi 10 000 m3 na dobę. Woda na ujęciu pobierana jest bezpośrednio z Kanału Centralnego. Dla dalszego ekologicznego i prawidłowego uzdatnienie wody powstały nowe budynki, w których zainstalowano m.in. kolumnę desorpcji, odpowiedzialną za usunięcie dwutlenku węgla oraz za natlenienie wody, filtry piaskowe i węglowe do zatrzymania wszelkich zawiesin i związków organicznych, a także system ozonowania wody i lampy UV służące do redukcji z wody substancji organicznych. Koszt nowego ujęcia wyniósł 19 mln zł. Realizacja tego zadania pozwoliła na uniezależnienie się Jaworzna od zewnętrznych dostawców wody pitnej.

Góra Piasku, Długoszyn – ponad 21 mln zł na inwestycje wod-kan

W ramach zadania „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza I” w osiedlu Góra Piasku oraz Długoszynie powstało 31 kilometrów kanalizacji sanitarnej oraz 5 tłoczni i przepompowni. Dzięki temu mieszkańcy ponad 1000 posesji w Jaworznie podłączyli się do kanalizacji sanitarnej. Koszt tego zadania to ponad 20 mln zł.

ul. Węgrzyna/ Wesoła – w 2008 roku nastąpiła wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku 300 metrów. Koszt inwestycji ponad 100 tyś.

ul.Chrobrego/Powstańców Warszawy – modernizacja sieci wodociągowej o wartość 70 tyś. W latach 2018 – 2019 będzie realizowany I etap inwestycji polegającej na wymianie sieci wodociągowej w następujących ulicach osiedla Góra Piasku: Górnośląskiej, Jaworznickiej, Sadowej, Wesołej, Miedzianej, Żeromskiego. Łącznie, planowane jest wykonanie 5 km nowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, a szacowany koszt inwestycji to blisko 1,5 mln zł.

Szczakowa – 4 mln zł na inwestycje wod-kan

ul. Ogrodowa – W 2008 roku zrealizowano inwestycję związaną z przyłączeniem budynków o numerze 4,6,7,8 do kanalizacji miejskiej. Podczas tego zadania wybudowano blisko 400 metrów kanalizacji.

ul. Kilińskiego – wymiana sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej, a także odtworzenie nawierzchni drogowej na całej długości ulicy. Efektem tego jest nowa infrastruktura wodno - kanalizacyjna o długości 200 metrów. Koszt przedsięwzięcia wraz z robotami drogowymi to 300 tys. zł.

Przebudowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Szczakowa. Inwestycja obejmująca wymianę ponad 3,5 km sieci, została zrealizowana w ulicach: Kolejarzy, Kościuszki, Topolowej, Daszyńskiego, Ariańskiej, Parkowej, Cichej, Boya Żeleńskiego, Ogrodowej, Ariańskiej, Parkowej, Szklarskiej, Wróblewskiego. Wartość zadania, które zakończyło się w lipcu 2016, wyniosło ponad 2,6 mln zł, z czego 266 tys. zł pochodziło ze środków WFOŚIGW w Katowicach. W latach 2018 – 2019 realizowany będzie drugi etap przebudowy sieci kanalizacyjnej w osiedlu Szczakowa. Inwestycja obejmie swym zakresem 2,4 km w ulicach: Kazimierza Wielkiego, Ujejskiego, Słowiańska, Piastowska. Planowany koszt inwestycji to 1,4 mln zł.

Milionowe inwestycje wod-kan w dzielnicach cz.2

Poniżej prezentujemy drugą część inwestycyjnych dokonań spółki wodociągowej.  Opisane inwestycje obejmują m.in. budowę, przebudowę, czy też wymianę sieci wod-kan i dotyczą już zrealizowanych lub trwających zadań w osiedlach: Śródmieście, Podłęże, Pszczelnik, Leopold, Stara Huta, Azot, Pszczelnik.  

Śródmieście  ok. 10 mln zł na inwestycje wod-kan

Chełmońskiego- budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej dla lokali JTBS. Wybudowano ponad 10 kilometrów sieci oraz przeprojektowano i unowocześniono dotychczasowy sposób odbierania nieczystości płynnych ze Szpitala Miejskiego. Wartość zakończonej w 2008 roku inwestycji to 5 mln zł.

Chełmońskiego, Chrząstówka- budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku 300 metrów tj. od ulicy Drabika do ulicy Chrząstówka oraz budowa kanalizacji na odcinku 1 km w ulicy Chrząstówka dla 45 posesji. Łączny koszt to 420 tys. złotych.

Rynek od. Nowa– wymiana sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej m.in. na ulicy Sienkiewicza, Zielonej, Sławkowskiej, Waryńskiego, Mickiewicza, św. Barbary. Ponadto modernizacja sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową tzw. rękawem na ulicy Gwarków, Szymanowskiego, Tuwima, Krasickiego, Pocztowej, Stojałowskiego. Koszt renowacji infrastruktury kanalizacyjnej w centrum miasta to ponad 630 tys. zł.

Uzbrojenie terenu wzdłuż Obwodnicy Północnej - Dzięki tej inwestycji w sieć wod-kan uzbrojone zostały nowe tereny znajdujące się w rejonie ulicy Kołłątaja. Wartość
3 km odcinka sieci kanalizacyjnej oraz 3 km sieci wodociągowej kosztował ponad 2,3 mln. zł.

ul. Obrońców Poczty Gdańskiej – budowa 0,6 km sieci sanitarnej wraz z przyłączami dla 30 prywatnych gospodarstw. Prace kanalizacyjne prowadzone były w 2016 roku i kosztowały ponad 230 tysięcy złotych. 

ul. Śląska, Paderewskiego– budowa kanalizacji sanitarnej o długości 0,5 km. Koszt 160 tys. zł.

ul. Wandy, Świstackiego, Kopernika– budowa kanalizacji sanitarnej o długość 1,5 km. Koszt 400 tys. zł.

Podłęże ok 4 mln zł na inwestycje wod-kan

W latach 2012 – 2015 na jednym z największych osiedli w Jaworznie wymieniona została sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Dzięki temu mieszkańcom Podłęża, woda m.in. z ujęcia Piaskownia, dostarczana jest nowymi rurami. Posiada ona stałe, uregulowane ciśnienie oraz parametry jakościowe. Łączna wartość inwestycji zrealizowanych na Podłężu, szacowana jest na blisko 4 mln zł.

Azot, Stara Huta, Pszczelnik – 1,8 mln zł na inwestycje wod-kan

Azot/Szelonka – modernizacja kanalizacji sanitarnej obejmującej swym zakresem
40 podłączeń do prywatnych posesji oraz budynek Przedszkola nr 15. Budowa powyższej sieci kanalizacyjnej prowadzona była na odcinku 1,3 km i kosztowała 0,5 mln zł.

ul. Chopina- budowa kanalizacji sanitarnej 0,2 km. Koszt przedsięwzięcia ok 170 tys. zł

ul. Żywiczna, Szelonka – budowa kanalizacji sanitarnej o długości 0,9 km oraz przebudowa sieci wodociągowej o długości 2 km. Koszt zadania blisko 800 tys. zł.

Pszczelnik, Marusarzówny– budowa kanalizacji sanitarnej o długości 0,6 km. Koszt inwestycji ok 230 tys. zł.

ul. Hibnera– zakończona w lutym 2018 dotyczyło budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 0,4 km kosztowała 160 tys. zł.