Czas ucieka

Mieszkańcom Jelenia Łęgu zostało niespełna 150 dni, aby wypełnić obowiązek podłączenia się do kanalizacji sanitarnej. Do 30 czerwca br., zlecając to wodociągom lub we własnym zakresie, muszą wybudować ekologiczne przyłącze do odprowadzania ścieków płynnych z posesji.

Kanalizacja w dzielnicy Jeleń Łęg została wybudowana i oddana do użytkowania w połowie 2018 roku. Od tego czasu ruszył zorganizowany system budowy przyłączy połączony z przyznawaną na ten cel dotacją z Urzędu Miasta. Ponad 200 posesji z Łęgu skorzystało z tych preferencyjnych warunków i połączyło swoją wewnętrzną instalację domową z nowo wybudowaną siecią sanitarną. Według szacunkowych danych, w dzielnicy do podłączenia pozostaje jeszcze około 100 budynków, które muszą zostać obowiązkowo wpięte w terminie do 30 czerwca. Właściciele tych posesji mogą to zrobić, dostając na ten cel wspomnianą dotację z urzędu oraz korzystając z kompleksowej usługi, świadczonej przez Wodociągi Jaworzno.

Na czym ta kompleksowość polega? Na tym, że wodociągi całą organizację i sprawy dokumentacyjne związane z budową przyłącza biorą na siebie. Wystarczy, że do 29 marca 2019 r. mieszkańcy Jelenia Łęgu złożą wniosek o bezpłatną wycenę budowy przyłącza, zaakceptują przygotowaną wycenę, a przyłącz, na preferencyjnych warunkach cenowych, z 10-letnią gwarancją oraz z możliwością rozłożenia płatności na raty, zostanie im wybudowany w terminie do 30 czerwca.

W mieście nadal funkcjonuje uruchomiony przez Urząd Miejski program dopłat, z którego również mogą skorzystać obywatele Łęgu i na budowę przyłącza otrzymać dotację w wysokości 50% jego wartości, jednak nie więcej niż 2000 zł. Osoby, które do końca marca nie złożą stosownego wniosku na budowę przyłącza, zobligowane są ustawowo do budowy przyłącza we własnym zakresie w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2019 r. Ponadto posesje, które nie dopełnią obowiązku podłączenia się do kanalizacji, będą musiały wykazać, że zbiornik na nieczystości ciekłe (szambo) spełnia wymagania przepisów budowlanych m.in. szczelność, okresowe przeglądy, co powinno zostać potwierdzone stosownymi dokumentami, oraz wykazane tą samą ilością wywożonych ścieków co zużytej wody.

W najbliższym czasie wodociągi dostarczą do wspomnianych 100 posesji z Łęgu listowną informację wraz ze stosownym wnioskiem na budowę przyłącza. Termin złożenia wniosku to 29 marca. Termin budowy przyłącza 30 czerwca 2019 r.

Wodociągowe plany na 2019 rok

Z Nowym Rokiem z nowym, pewnym krokiem. Nasze wodociągowe plany i założenia inwestycyjne na 2019 rok już się ukształtowały i nabrały następującej formy.

Oprócz trwającej i prowadzonej modernizacji oczyszczalni ścieków Jeleń Dąb, ważnym i kluczowym przedsięwzięciem będzie dokończenie inwestycji sanitarnej w Byczynie oraz rozpoczęcie budowy kanalizacji w dzielnicy Dąbrowa Narodowa. W pierwszym kwartale 2019 ponownie ogłoszony zostanie przetarg na to nie małe zadanie. Zarówno Spółce, jak i mieszkańcom zależy, aby inwestycja w Dąbrowie została wykonana w terminie. Zakres zaprojektowanej kanalizacji obejmuje bowiem około 20 km sieci sanitarnej dla ponad 550 posesji oraz dodatkowo modernizację 19 kilometrów sieci wodociągowej. Realizacja inwestycji jest elementem projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza VI”.

W przedsiębiorstwie trwają również prace nad dokończeniem robót wodociągowych w osiedlu Podwale, w ulicy Ciężkowickiej, robót wod-kan w ulicy Wiosny Ludów i w rejonie Jeleń Rynek, a także nad kolejnym etapem wymiany sieci wodociągowej w os. Gigant. W nowych planach i zadaniach na rok 2019 znalazła się również budowa kanalizacji w ulicy Kruczej i Tylnej, Upadowej i Zubrzyckiego. Przygotowywane są również przedsięwzięcia projektowe mające na celu opracowanie projektów budowlano – technicznych pozwalających wybudować sieć sanitarną w osiedlu Cezarówka, Jeziorki, i Wilkoszyn. Przygotowanie projektu nie należy mylić z wykonaniem. To może nastąpić dopiero po 2021 roku.

W nowym roku, jednak nie wcześniej niż na wiosnę, ruszy proces i akcja podłączania mieszkańców osiedla Byczyna do kanalizacji sanitarnej. Sukcesywnie rozbudowywany będzie również system monitoringu sieci wodociągowej, dla lepszej kontroli i analizy przepływów wody produkowanej i wtłaczanej do sieci. Niezmiennie oprócz powyższych, cały czas spółka wodociągowa będzie produkować wodę dla mieszkańców oraz stać na straży jej jakości.

Minione wydarzania 2018 roku

Już za kilka godzin w nasze progi przybieży 2019 Rok. Zanim jednak zaczniemy snuć nowe plany i postanowienia, cofnijmy się jeszcze wstecz o kilka miesięcy, by przypomnieć najważniejsze wydarzenia i inwestycje realizować w jaworznickich wodociągach.

Nowa nazwa i nowe cele

Rok 2018 w wodociągach zaczął się z przytupem i z wielkimi zmianami. 17 stycznia 2018 roku zmianie uległa nazwa Spółki tj. z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. na Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. Stara nazwa, zarówno pełna jak i jej skrót, na pewno nie należała do łatwych. Natomiast nowa nazwa Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. jest zapewne krótka, łatwa w wymowie i łatwa do zapamiętania. Nie zawiera specjalistycznych terminów określających specyfikę działalności spółki, a zamiast nich nazwę miasta w którym spółka działa. Po zmianie nazwy i pozytywnie zakończonych projektach kanalizacyjnych Władze miasta postawiły przed przedsiębiorstwem kolejne wyzwanie inwestycyjne. Podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wodociągów Jaworzno sp. z o. o., które miało miejsce 15 stycznia, Prezydent Miasta Paweł Silbert zatwierdził wieloletni Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Plan, który nakłada na wodociągi zakończenie obecnych i kontynuację dalszych inwestycji w zakresie modernizacji infrastruktury wod-kan w latach 2018 – 2021. Łączna wartość szacowanych i zapisanych w planie zadań to ponad 93 mln zł. Znalazły się w nim takie projekty jak: budowa nowej sieć kanalizacyjnej dla dzielnic: Dąbrowa Narodowa, Wilkoszyn, Jeziorki, Cezarówka Górna i Dolna. Również sieć wodociągowa o łącznej długości 615 kilometrów ma wzrosnąć o kolejne 6 kilometrów. Plan rozwoju zakłada również utworzenie na terenie Jaworzna komputerowego modelu sieci wodociągowej, który pozwoli zarządzać m.in. produkcją wody na ujęciach własnych oraz pozwoli na jej manualne i automatyczne sterowanie.

Kanalizacji ciąg dalszy

Po tym dokumencie, wyznaczającym wodociągowcom kolejną drogę inwestycyjną, przyszedł czas na realizację jego pierwszego założenia – dokończenia obecnie prowadzonych inwestycji. Co stało się niespełna trzy miesiące po jego podpisaniu. W maju zakończone zostały prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w Jeleniu Łęgu. Prace te zakończyły się po ponad 20 miesiącach. W tym czasie wybudowano 9 km kanalizacji dla 1200 mieszkańców, przekopano 44 160 m3 ziemi, posadowiono 336 studni o łącznej głębokości ponad 1 kilometra i ułożono około 23 700 m2 nawierzchni asfaltowej. Na tą kanalizację mocno wyczekiwali mieszkańcy, co znalazło swoje odzwierciedlenie w licznych wnioskach i podłączeniach. Na całkowite zakończenie inwestycji kanalizacyjnej w Byczynie realizowanej dla 3500 mieszkańców trzeba jeszcze poczekać. Firma Omega swoją część już zakończyła. Firma Wolimex ze swoim kontraktem, a dokładnie z odtworzeniem nawierzchni, upora się do końca pierwszego kwartału 2019 r. Mawia się, że „Świat, czy też życie nie lubi próżni”, dlatego kończąc Byczynę firma ogłosiła i przygotowała przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców Dąbrowy Narodowej. Budowa ma być realizowana w latach 2019 – 2020. Zakres zaprojektowanej kanalizacji w Dąbrowie Narodowej obejmuje około 20 km sieci sanitarnej dla ponad 550 posesji oraz dodatkowo modernizacje 19 km sieci wodociągowej.

Inwestycje mniejsze i większe

Oprócz kanalizacji inwestycje 2018 roku kręciły się również wokół wodociągów i instalacji wodociągowych. Od maja 2018 prowadzone były prace związane z wymianą i modernizacją sieci wodociągowej na odcinku ponad 3 km w Ciężkowicach. Jej koszt to blisko 2 mln zł. W czerwcu w Osiedlu Gigant rozpoczęła się przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Na tym mocno uzbrojonym terenie, gdzie funkcjonuje rozbudowany układ sieci podziemnych, wymieniona została instalacja wodociągowa o łącznej długości ponad 1 300 metrów. W lipcu natomiast wystartowała budowa i montaż za ponad 1 mln zł systemu odwróconej osmozy na ujęciu J. Dąbrowski. Notabene w listopadzie układ do odwróconej osmozy oraz ozonowania oglądała i podziwiała delegacja z Tanzanii. Natomiast w wakacje zakończyła się inwestycja związana z wymianą sieci wodociągowej w os. Stałym o łącznej długości 2 kilometrów. Powstała tam również nowa sieć sanitarna, a dokładnie w ulicy Klonowej, Jaśminowej, a także sieć wod-kan do budynków oświaty, czyli szkoły i przedszkoli, które na tym terenie funkcjonują. Łącznie Spółka wydała na to zadanie 1,5 mln złotych. Trzeba dodać, że po zakończeniu inwestycji w Jeleniu Łęgu rozpoczęła się budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ulic znajdujących się w pobliżu Jeleńskiego Rynku. I tu znów dochodzimy do tematu kanalizacji. A raczej do miejsca gdzie pobrana i zużyta w gospodarstwach domowych woda trafia. Pisząc o wydarzeniach 2018 roku nie można pominąć tak ważnego faktu jaki miał miejsce we wrześniu 2018 r., a mianowicie przystąpienia do II etapu modernizacji Oczyszczalni Ścieków Jeleń Dąb. W 2015 roku zmodernizowana, rozbudowana i częściowo uszczelniona została jej część biologiczna. Teraz rozpoczął się drugi etap modernizacji obiektu, obejmujący przebudowę i hermetyzację komory wlotowej i hali krat, wymianę pomp i rurociągów podziemnych, przebudowę instalacji do wirowania osadu oraz dostosowanie piaskownika do obecnych potrzeb. Ponadto sprzed oczyszczalni na jej teren przeniesiona zostanie stacja zlewcza, co w ocenie ma zmniejszyć i odizolować niepożądane zjawiska zapachowe pojawiające się przy zrzucie ścieków przez beczkowozy. Do tych wymienionych powyżej wydarzeń należy jeszcze dodać działania związane z budową prywatnych podłączeń kanalizacyjnych (podłączenie ponad 200 posesji z dzielnicy Jeleń Łęg), stałą produkcję wody pitnej (ponad 5 mln m3), obsługę radiowych odczytów wodomierzy (100% odbiorców, czyli około 15 tysięcy punktów rozliczeniowych posiada radiowe nakładki), montaż mobilnego zraszacza na Rynku oraz udział i promocja wody pitnej na jaworznickich imprezach miejskich. Ważnym punktem 2018 roku był również fakt, iż po raz czwarty z rzędu Spółka nie wprowadziła zmiany ceny wody, utrzymując ją na niezmienionym poziomie. Tak w telegraficznym, wręcz ekspresowym skrócie prezentował się odchodzący 2018 rok w wodociągach. Plany na 2019 również klarują się interesująco, o czym niebawem napiszemy.

W Wigilię wodociągi czynne do godz. 12:00

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2018 r. tj. w Wigilię Bożego Narodzenia, biura Wodociągów Jaworzno sp. z o. o. czynne będą w godzinach od 7:00 do 12:00. W tym dniu bez zmian funkcjonować będzie pogotowie wodno – kanalizacyjne pod bezpłatnym numerem telefonu 994. Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość.